Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
mbt schuhe mbt shoes

 

YANGIN GEC?KT?R?C? C?LA S?STEMLER?

YANGIN GEC?KT?R?C? C?LA S?STEMLER?


Ah?ab?n hemen tutu?mas?n? önleyerek yang?n?n ilerleme h?z?n? azaltan ve toksik duman ç?karmayan Sayerlack Yang?n  Geciktirici Cila Sistemleri, insanlar?n topluca bulundu?u kapal? ve riskli mekanlarda yang?na kar?? ek güvenlik sa?l?yor: Mekan?n güvenli biçimde bo?alt?lmas? için gereken zaman? kazand?r?yor.

 

Tüm iç mekan ah?ap yüzeylerde uygulanabilen Sayerlack Yang?n Geciktiriciler; kamu binalar?, ofisler, bankalar, havaalanlar?, tren istasyonlar?, oteller, kongre merkezleri, ma?azalar, okullar, tiyatro ve sinema salonlar?, gemiler, tekneler, hastaneler vb. için idealdir.

 

 

 

YANGIN GEC?KT?R?C? C?LA S?STEMLER?

Sayerlack Yang?n Geciktirici Cilalar çünkü:

 

•    Uluslararas? geçerlili?i olan sertifikalara sahip,
•    Ah?ap koruma teknolojilerinde dünya lideri Arch taraf?ndan üretildi,
•    Kaliteli bir ciladan bekledi?iniz tüm niteliklere sahip,
•    Üstelik  Türkiye’de, 1997’den beri arkas?nda Hemel var.

 

Sayerlack Yang?n Geciktirici Cila Sistemleri:(1)    ?effaf cila sistemi (TA) : TU 22- dolgu verni?i
        TZ 22xx – son kat cila (mat, ipekmat,parlak)
(2)    Beyaz lake sistemi (TB) : TU 22/13 – beyaz astar
        TZ 22xx/13 – son kat beyaz boya (mat, ipekmat,parlak)
(3)    Renkli lake sistemi (TC) : TU 22/13 – beyaz astar
        TZ 22xx/xx – son kat renkli boya (mat, ipekmat,parlak)
(4)    Su bazl? lake sistemi (TD) : AF 22/xx –beyaz astar ve renkli lake son kat (mat)

 

Neden yang?n geciktirici?

 

Bir yang?n ba?lad???nda alevlerin yay?lmas?n? önlemek için kazan?lan her saniye insan hayat?n? kurtarmak için çok belirleyicidir. Yang?n geciktirici cilalar?n kullan?m amac? da insanlar?n toplu olarak bulunduklar? kapal? mekanlarda yang?n ç?kt??? anda tahliyeyi sa?layacak yeterli zaman? sa?lamakt?r. Böylece bu tip cilalar?n kullan?lma nedeni de ortaya ç?kmaktad?r: "Alevin yay?lma h?z?n?n yava?lat?lmas?."

 

Yang?n nas?l olu?ur ve yay?l?r?

 

Kapal? bir mekanda yang?n ç?kt?ktan k?sa bir süre sonra ?s? birkaç yüz dereceye ula??r. Metal, çok iyi bir ?s? iletkeni oldu?undan yang?n s?ras?nda bütün mekanik dayan?m özelli?ini kaybederek çöker. Ancak, ah?ap iyi bir iletken olmad???ndan mekanik özelliklerini kaybetmeden yang?n süresince metallere göre uzun süre dayan?m?n? sürdürür. Alev ve ?s? yüzeyde bir karbon tabakas? olu?tururak alevin iç k?s?mlara yay?lmas?n? azalt?r. San?ld???n?n aksine ah?ap yap?lar çelik/betonarme yap?lara göre daha güvenlidir.

 

Estetik ve fonsiyonellik Ah?ap çok estetik bir malzemedir. Bu nedenle yang?n geciktirici verniklerin hem yang?na kar?? koruyuculuk hem de estetik özellikleri birle?tirmeleri gerekir: "Koruma + yüzey performans?". Üreticilerin ihtiyaçlar? sadece standartlara uymaya yönelik olmay?p estetik ve fonksiyonelli?i de kapsar. Bu iki faktör, Sayerlack'a yang?n geciktirici ürünlerin formülasyonundan üretimine yol göstermi?tir.

 

Standartlar ve sertifikalar ?talyan standartlar? kaplama ve panelleri, yer dö?emesi ve asma tavanlar?, tefri? ve oturma gruplar?n? gözönüne alarak bu ürünleri yang?na dayan?kl?l?k aç?s?ndan 6 s?n?fa ay?r?r: S?n?f 0 alev almayan, S?n?f 5 kolayl?kla yanabilen. Kapal? bir mekandaki yang?nda s?cakl?k çok yüksek seviyelere ula??r. Mevcut ah?ap malzemeler de gaz yaymaya ba?lad?klar? için yang?n?n ilerlemesi h?zlan?r. Yang?n dayan?kl?l??? S?n?f 1 olan cilalar aleve maruz kalan ah?ab? en iyi koruyan ürünlerdir.

 

Sayerlack yang?n geciktirici cilalar resmi laboratuvarlarda test edilerek S?n?f 1 olarak sertifikaland?r?lm??lard?r . Dolay?s?yla ah?ab? aleve kar?? mükemmel ?ekilde koruyarak yang?n?n ilerlemesini ve yay?lmas?n? etkili bir ?ekilde geciktirir.

 

Sayerlack yang?n geciktirici cilalar?n etkinli?i ?u standart ve belgelerle kan?tlanm??t?r:


•  ?talya: UNI 9796 Class 1 
•  ?ngiltere: BS 476 Part 7 - Class 1 ve BS 476 Part 6- Class 0 
•  ?spanya: UNE 23.727-90 Class M1


Sayerlack yang?n geciktirici cilalar?n etkisi 2 a?amal?d?r. 200 dereceye kadar normal bir yang?n geciktirici etkisi gösterirken, 200 dereceden sonra bu etkiye ek olarak film tabakas? köpürüp birkaç santimetre kabar?r, yüzeyde karbonla?arak alevin ilerlemesini geciktirir.

 

Son söz olarak Avrupa ve Amerika'da insanlar?n toplu olarak bulunduklar? oteller,sinema salonlar?,tiyatro,al??veri? merkezleri, ma?azalar,hastaneler,restoranlar, oditoryumlar,okullar,spor salonu vb. mekanlardaki ah?aplarda yang?n geciktirici cilalar kullan?lmas? yönetmelik gere?idir. HEMEL Türkiye'de bu bilincin artmas? ve yang?n geciktiricilerin kullan?m?n?n yayg?nla?mas? için teknik dan??manl?kla hizmet vermektedir. HEMEL olarak özellikle Avrupa ile entegrasyon a?amas?nda yang?n geciktirici cilalar?n yap? sektöründe çok önemli bir yer edinece?i dü?üncesindeyiz.

 

YANGIN GEC?KT?R?C? C?LA S?STEMLER?

 

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI:


Adana Hilton
Konya Hilton
Ankara Hilton
Hyatt Regancy
Sirena Otel
Atyrau Offices (Kazakistan)

 

YANGIN GEC?KT?R?C? C?LA S?STEMLER? ile ilgili detayl? bilgilere a?a??daki linklerden ula?abilirsiniz.

 

Detayl? Bro?ür Referanslar
Kalite Belgeleri Sertifikalar Sertifikalar

 

moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes timberland noir veste moncler parajumpers occasion moncler veste canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion